top of page

PRIVACYREGLEMENT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en

meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;

 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Camelot Accountancy mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Camelot Accountancy de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CamelotAccountancy worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Camelot Accountancy vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Camelot Accountancy in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Camelot Accountancy expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Camelot Accountancy gebruikt en het doel van het gebruik

Camelot Accountancy verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Camelot Accountancy, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Camelot Accountancy of via het contactformulier contact met ons opneemt. Camelot Accountancy verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wanneer dit voor het leveren van onze dienstverlening noodzakelijk is uw BSN-nummer en/of een kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Camelot Accountancy sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Camelot Accountancy verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de eigen organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Camelot Accountancy met u heeft gesloten;

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Plichten, beveiligde toegang, geheimhouding en bewaartermijn

 • Camelot Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Camelot Accountancy worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Camelot Accountancy beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • De medewerkers van Camelot Accountancy hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Camelot Accountancy verstrekte persoonsgegevens.

 • Camelot Accountancy heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Camelot Accountancy hanteert een termijn van zeven jaar na het beëindigen van de klantrelatie, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Camelot Accountancy zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail naar mail@camelotaccountancy.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Camelot Accountancy.

 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Camelot Accountancy opnemen en probeert Camelot Accountancy er samen met u uit te komen.

 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Camelot Accountancy ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de home-pagina van deze website.

bottom of page